Thursday, October 06, 2005

Lärarlegitimation och status

Lärarlegitimation är på tapeten och det är ju inget nytt. Detta har Sveriges Kommuner och Landsting drivit under lång tid. Själv tycker jag att det är en utmärkt idé. Poängen är att en lagitimation kan ges till de lärare som man anser är lämplig, vilket i sin tur betyder att man förvisso kan gå ut lärarhögskolan men att det i sig inte ger samma status som en erfaren väl fungerande lärare. Man kan även dra in legitimationen för de lärare som inte fungerar på tillfredställande sätt. Den som utfärdar legitimationen bör naturligtvis vara rektor på respektive skola i samverkan med myndigheter efter en noggrann nagelfarning av lämplighet etc. Dessutom bör det vara frivilligt för nuvarande lärare att ansöka om legitimation och alla borde bedömas efter samma förutsättningar, av rättsäkerhetsskäl gentemot elever och föräldrar. Universitetsutbildade dedikerade personer och som visat sig ha pedagogisk tallang bör kunna behandlas utifrån samhällsekonomiska resursvinster och efter kompletterande pedagogisk utbildning kunna dessa kunna ges legitimation. Givetvis efter samma krav som övriga. Legitimationen skulle omedelbart innebära 3000-5000 kr mer i lön och löneutvecklingen för lärare utan legitimation skulle vara mer begränsad och modest. Kriterier för legitimation skulle kunna vara förhållningssätt och lämplighet att arbeta med barn/ungdomar, hur man fungerar i föräldrakontakter, hur man arbetar med elevinflytande, vilka resultat man uppnår, delaktighet i skolans utvecklingarbete mot högre måluppfyllnad etc.

Då skulle läraryrkets staus öka....

No comments: