Friday, December 30, 2005

Dagens läroplanscitat Del 10

Som idag handlar om betygsbedömning enligt nationella kursplanerna.

"Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått eller enstaka kriterier som eleven skall ha uppfyllt. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål eller uppfylla ett visst kriterium. Detta gäller samtliga betygssteg."

Ur grundskolans nationella kursplaners inledning under stycke "bedömning"

Bedömning mot mål genom betygskriterier är en konst man kan lära sig, men det kräver mycket engagemang och vilja att förstå vilka mekanismer som ligger bakom. Den förståelsen måste man ha för att kunna bedöma på ett likvärdigt sätt inom framförallt lärarkollegiet men också för att säkra en så likvärdig nationell bedömning som det går. Det var enklare förr när läraren hade till uppgift att peta in eleverna på rätt plats i normalfördelningskurvan.

Det skulle vara kul med ett "nationellt prov" för lärare i ämnet betygsbedömning :-)

Gott nytt år :-)

1 comment:

Bengt said...

Jag skulle vilja se den dagen då den virtuella eleven kommer...