Thursday, April 13, 2006

Rektor - akut problemlösare eller ansvarig chef?

Saxat ur helagottland.se:

Arbetsmiljöverket kommer för tredje gången att besöka Gråboskolan för att se hur rektorn för rektorsområde 2 har det. Vid den första inspektionen 2004 konstaterades att rektorns arbetsbörda var alldeles för hög. För mycket tid ägnades åt att lösa akuta situationer och det saknades tid för nödvändigt planeringsarbete.
Arbetsmiljöverket påpekade bristerna och krävde en skriftlig redovisning av vilka åtgärder Gotlands kommun tänkte vidta. Men när en ny inspektion gjordes i augusti förra året konstaterades att problemen med för hög arbetsbelastning kvarstod.
Därför har verket bestämt sig för att göra ytterligare en inspektion. Den 26 juni kommer inspektör Margareta Werkelin från Arbetsmiljöverket för att träffa personal, arbetsgivare och skyddsombud.


Nu är det ju så att man kan inspektera och påpeka hur mycket som helst. I detta fall har gjorts i 2 år utan att något hänt. I artikeln hänvisas till rektors arbetssituation att lösa akuta krissituationer istället för att se framåt och att för lite tid finns till planerande. Den enda som kan lösa det problemet är rektor själv. Genom att ge rektor kompetensutveckling och utveckla ledarskapet kan rektor lära sig att fokusera och framförallt att prioritera. Tyvärr är det oerhört vanligt att rektors uppdrag omsätts till att handla om att just vara brandkår i akutsituationer. Det kan gälla samtal med stökiga elever eller att lösa kriser mellan elever och lärare. Rektorer är ansvariga chefer på skolorna och uppdraget syftar till att leda och fördela arbetet med fokus på resultat, utan att det klingar negativt auktoritärt. DECENTRALISERING och DELEGERING av både ansvar och befogenheter är en lösning som fungerar i hela världen, även i skolan.

No comments: