Tuesday, November 28, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 25

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Lpo94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden


Fler bloggar om:

2 comments:

Anonymous said...

Då frågar jag dig: I vilken utsträckning tycker du att detta efterlevs i den svenska skolan?

Fredrik Svensson said...

Ja det är en intressant och högst relevant fråga, kanske inte hur jag bedömer det utan snarare hur det verkligen står till....Min erfarenhet av det jag sett och efter alla jag pratat med så finns det variation i hur detta efterlevs kan man säga. Det finns fantastiska exempel på hur det kan gå till på skolor som kommit långt i detta och där finns väldigt lite stök och oordning men tyvärr också riktiga lågvattenmärken. Det är ju mest i lågvattenregionerna som stöket är mest utbrett och förklaringarna till det är många.