Wednesday, April 30, 2008

Kunskapssyn, Klass 9A och "alla kan"...

Gårdagens avsnitt av Klass 9A visade hur resultaten sköt i höjden på det stora hela, men framförallt visade det hur viktigt det är med lärare som motiverar sina elever och verkligen visar stort engagemang.

I Aftonbladet i veckan som gick kunde man även läsa att den positiva trenden hållit i sig äve efter programmets slut. Efter höstterminen ökade eleverna sina resultat så att 76% var behöriga till gymnasiet. Under vårterminen har klassen fortsatt att utvecklas och nu är hela 95% godkända.

Programmet kommer ofta upp som samtalsämne i vårt nätverk och inte sällan ur perspektivet att "hur skall lärare orka arbeta med ett sånt engagemang som klass 9As lärare gör" eller "kan man förvänta sig att alla lärare har samma förhållningssätt som dom har"?
Jag tycker dessa frågeställningar är helt fel ställda. Frågan man bör ställa sig är istället:

"Varför är det inte för oss alla en självklarhet att lärare har detta engagemang och förmåga att bygga de relationer son krävs för att öppna ungdomars sinnen för lärandet"?

Nu menar jag självklart inte att alla som jobbar i skolan är likadana och har exakt samma förutsättningar, men någonstans tycker jag mig höra att "alla inte kan" och det gör mig lite nedstämd. Jag är nämligen helt övertygad om att alla lärare kan utveckla detta coachande ledarskap i klassrummet oavsett vilken pedagogisk arbetsmetod man sedan väljer att undervisa efter. Men att kulturen och strukturen och den samhälleliga förväntningen på lärarrollen inte alltid uppmuntrat till att utveckla dessa förmågor som lärarna i Klass 9A uppvisar. Däremot finns dessa lärarkaraktärer på de flesta skolor jag känner till, de är dock inte alltid i majoritet. Debatten i media om skolan idag går tyvärr på tvärs med denna syn på lärares förmåga att utveckla sin lärarroll. Istället förespråkas att inspiration bör hämtas från den mer auktoritära skolan men jag tror att det är fel väg att gå. De enkla lösningarnas politik.

Innan serien började sändas var det många som fnyste åt programidén eller till och med log lite i mjugg över tanken att dessa elever skulle klara av att vända sin negativa lärtrend. "Det går inte" var ett vanligt mantra. Men tesen visade sig vara sann. Med tydligt ledarskapsfokus, tydliga mål, motivationsanpassat förhållningssätt, engagemang, kreativitet och variation i hur man undervisar så föds lusten återigen att lära. Och nyckeln är just ledarskap i klassrummet. Att man som lärare ser sig själv som ledare och inte enbart lärare sett ur traditionellt perspektiv.

Vi kanske i någon mening borde bryta mönstret i svensk skola? Klass 9A visar med all tydlighet att det går.

En förutsättning för denna tanke är att man känner inuti sig själv att "alla kan". I olika grad och på olika sätt, visst men "alla kan". Med rätt stöd och rätt förutsättningar. Det handlar ytterst om vilken kunskapssyn man väljer att bygga sin tanke på...

:-D

Saturday, April 26, 2008

LördagsNyhetsGodis :-D

"Skolverket konstaterar i en rapport som offentliggjordes på fredagen att intresset att starta friskolor är fortsatt rekordhög i landet. 560 ansökningar har skickats in under 2008 och det är nästan på samma nivå som förra året. Många av de redan etablerade utbildningsföretagen finns med bland ansökningarna för att antingen starta nya skolor, ofta i medelstora städer, eller utöka med fler utbildningar vid redan verksamma skolor. "
Länstidningen i Östersund

Intresset för att starta friskola håller i sig och snart så kommer många kommuner som tidigare inte märkt av friskoleförordningen att vara tvungna att reagera. Reaktionen blir förhoppningsvis att satsa på sina kommunala skolor och verkligen utveckla dem. Här finns stora möjligheter för lärarkollegier runt om i landet att verkligen öka sin status. Om lärare och skolledare kräver kompetensutveckling och seriösa satsningar så kommer kvaliteten att ha chansen att öka som en konsekvens av friskoleetableringar. Det blir tuffare ja, men om det gynnar elevernas lärande så är det underordnat.

"Skolverket som regelbundet inspekterar kommunerna och dess skolor är obarmhärtiga i sin kritik om inte timplanen följs i minsta detalj. Slutsatsen är att om reella och långsiktiga förändringar ska till stånd så krävs beslut i regering och riksdag"
Johan Norman rektor, Djäkneparksskolan skriver i Norrköpings Tidningar

Norman skriver på temat ungdomars hälsa och att problemen med att inte kunna bedriva undervisning med fysisk aktivitet mångt och mycket begränsas av timplanen. Även om jag också anser att timplanen är av ondskan skapad och i praktiken "betongiserar" skolors strukturer så kan jag inte riktigt hålla med honom. Alla vuxna i skolan kan oavsett timplan bidra till att undervisning sker med inslag av fysisk aktivitet i någon form. Och när jag säger alla så menar jag inte "alla alltid" utan i den utsträckning som det anges i styrdokumenten: 1 timma om dagen, sett utifrån elevens perspektiv. Det kanske rör sig om ett inslag då och då koordinerat i arbetslaget. Om eleverna rör sig aktivt och naturligt 1 timma om dagen i 12 år så kommer förmodligen många vuxnas hälsomönster långsiktigt att se betydligt bättre ut än idag.


"Vi kan ta ett enkelt exempel. Den borgerliga regeringens största profilfråga har varit skolan. Man vill satsa på kunskap och utbildning och minska ”flum”. Men kunskap och utbildning kostar stora pengar – oberoende av hur man ser på betyg eller pedagogiken. Friskolor eller kommunala skolor… Skillnaden är viktig ideologiskt men ekonomiskt kostar bägge varianter hur som helst mycket pengar.
Enda sättet att förbättra utbildning är att satsa på den. På lärare, på tid, på läromedel, på stöd.
Just därför blir det så absurt att vi i en period av tillväxt ska satsa MINDRE på skolan."

Tidningen ETC


Tidningen ETC kritiserar regeringens strategi för lärande på samhällsnivå i sin artikel och menar i en tid av globalisering och förändring. Jag är benägen att hålla med sett utifrån vad artikeln redovisar. Det verkar för mig helt obegripligt hur det hela ter sig. Möjligen kan man se ett mönster kanske? Om man sätter frågan om skola högst intellektuellt och fokuserar på billiga lösningar som "ord" så kan det kanske ta udden av minskade satsningar sett utifrån BNP? Då slipper man ju ta ett rappatag i kompetensutveckling av alla vuxna i skolan och införandet av modern teknik, som båda skulle vitalisera vårt arbete med det samhällsnära lärandet. Jag är verkligen inte nationalekonomiskt insatt i detalj men jag kan skulle ju önska att vi ökade satsningen på skola, utbildning och forskning samt istället svängde om innehållet så att vi boostade ett antal för vår framtida världs viktiga talanger och egenskaper.

"Det är kommunernas sak att stå för själva tekniken men där har man inga större farhågor.

– Det har hittills varit lätt att få fram pengar till datorer men nu gäller det att se till att de används på rätt sätt, säger Britt Lundberg.
En dator kan användas till oändligt mycket mer än att spela spel på och det är skolans uppgifter att bredda kunskapen."
Nya Åland

Väldigt många kommuner i Sverige planerar nu satsningar på att verkligen föra in de nya medierna som verktyg i det moderna lärandet. Jag har sagt det förr och det tål att upprepas: Datorn kommer bli lika självklar som pennan i skolan. Varje elev kommer snart ha en egen dator i skolan och med sig hem på kvällen. Skälet är att vi håller på att glida från en syn att skolan ser eleven som konsument av kunskap till att eleven faktiskt också är en producent i vår samtid. Att skapa i sitt lärande och att kunna utnyttja kraften i den nya tekniken blir avgörande för hur stark medborgaren blir i samhället, oavsett den tar en anställning eller väljer andra vägar som entreprenör eller liknande. Att som elev tidigt lära sig använda datorn som verktyg för sin egen kunskapsutveckling och internet som kommunikationsarena är synnerligen viktigt framöver. De kommuner som kommit längst kommer också att ha det mer förspänt för sina elever än de kommuner som fastnar i stora otympliga och begränsande IT-system. Ett sådant är de systemen som kallas "tunna klienter" som i praktiken inte klarar av mer än att läsa text på skärmen.

"Dessutom, vari består egentligen skillnaden mellan ett skriftligt omdöme och ett betyg? Det väsentliga är att eleven får raka besked om måluppfyllelsen – och vilket stöd skolan eventuellt måste sätta in för att hjälpa eleven på traven."
Länstidningen

Här ser vi Mats Siljebrand debattera med Mats Pertoft. Siljebrand tycker Pertoft är konstig samtidigt som han själv inte har en aning om skillnaden på betyg och skriftliga omdömen avseende kommunikationsdjup. Sen menar Siljebrand tydligen att det inte är självklart att skolan skall sätta in stöd för alla elever som inte når målen. Eleven skall få raka besked om vilket stöd skolan eventuellt ska sätta in för att hjälpa eleven på traven. Ett ganska bra exempel på hur en icke insatt tar medieutrymme i viktiga frågor. Eller så är det ett exempel på en person som har svårt att uttrycka sig? För så kan han väl ändå inte mena va?

"– Fler nationella prov är bra, men viktigast är att vi gör skolan mer intressant och lustfylld, säger Mats Ekholm, professor i pedagogik och tidigare chef för Skolverket."
Aftonbladet

Ja vad säger man? Mats Ekholm har givetvis helt rätt.

Trevlig helg :-D

Thursday, April 24, 2008

Förskolan, skola och företag :-D

I fredags och i onsdags har jag haft förmånen att hålla föredrag för personal från förskolan, dels på Lärarförbundets tidning "Förskolan" under deras årliga konferens och dels i Tjörn för förskollärare.

Förskolan är extremt spännande ur flera viktiga perspektiv. Dels så finns ett förhållningssätt till barnen i den här verksamheten som jag tycker borde sprida sig uppåt i skolsystemet. Skolan har mycket att lära av förskolans sätt att jobba och bygga relationer med barnen, se tex kopplingen till Klass 9As lärare och hur de på många sätt använder sig av knepen som är självklara i förskolan.

Men även ur ett annat spännande perspektiv finns mycket kraft att utnyttja för lärare i förskola och skola, nämligen ur perspektivet kreativitet och idéskapande. I både skola och förskola pratar vi ofta om kreativitet och att vi jobbar med det. Den bild som börjar växa fram hos mig på senare tid är att vi tillåter eleverna att vara kreativa snarare än att vi utvecklar den kreativa förmågan. Jag har hört flera personer tangera detta område den senaste tiden och ju mer jag hör det ju mer ser jag detta mönster. Det är stor skillnad på att tillåta barnen vara kreativa och att verkligen fokuserat utveckla dem till att bli mer kreativa.

Och här finns grymma möjligheter...bara vi tillåter oss att möjlighetisera mera...

För att utveckla barnens kreativa förmåga måste vi naturligtvis först utveckla de vuxnas kreativa förmåga. Kreativitet går att träna sig i och den som tränar mycket utvecklas på samma sätt som när man tex lär sig cykla eller gå. Och man kan på kort tid faktiskt bli en riktig fena på detta med idéskapande.

Det är nu också så att näringslivet är så mycket bättre. Nejdå, inte alls. Tvärt om!

Även i de svenska företagen finns stora svarta hål om man tittar på hur man jobbar idag.

Både arbetssätt och tankesätt är ofta mycket präglade av hur vi gjort tidigare och dessa sätt ligger oftast nära till hands när nya utmaningar kommer till oss.

Men är det någonstans det finns ordentligt med kreativa medarbetare så är det faktiskt inom förskolan. Tänk på vad Härénarna säger i praktiken, det handlar om fantasi. Det är i fantasins yttermark vi hittar de riktigt fina kombinationerna som tillsammans bildar nya konstruktiva idéer. Släpp fram dem och låt andras släppas fram.

Tuesday, April 22, 2008

Helsingborg igår!

Nätverksträffen med samma innehåll som kommande träff i Göteborg 5/5 blev riktigt trevlig. Åsa Jakobsson, jag, Angelica Hedin, Putte Svensson och Tomas Axelsson letade oss ned till Filmstaden på "söder" i Helsingborg och vid 15 tiden kom ett 50-tal skolledare och andra intresserade från region Skåne. Temat för eftermiddagen var "Ungdomars kraft och talang".

Putte Svensson, VD och rektor Rock City, berättade om ungdomars kraft och hur viktigt nätverkande är för alla som vill utveckla sin verksamhet.

Heja Rektorn priset tilldelades gymnasiechefen i Ängelholm Gunilla Ivarsson för sitt mod och engagemang med att utveckla gymnasieskolorna i sin kommun.

I minglet bjöds på smörgås och lite att dricka, men framförallt erbjöds möjligheter att knyta nya kontakter. I utvärderingen av en nätverksträff vi genomförde nyss i Stockholm ställde vi frågan om besökarna tog tillfället att tala med någon annan och resultatet är slående.

De allra flesta (>80%) verkligen tar tillfället att knyta nya kontakter, och det känns otroligt skönt. Det är ju det som är en viktig del i våra nätverksträffar, att erbjuda möjligheter till möten. Det är i mötet som nya ideer föds.


Efter minglet presenterade Tomas Axelsson fd Strix Television hur Svt:s tv-dokumentär "Klass 9A" föddes som idé och hur han som producent mejslade fram programformatet. Det blev en initierad diskussion om lärares och skolledares vikt för hur en bra skola kan utvecklas.

Efter träffens slut hastade vi till flyget för att landa i hemmets lugna vrå runt 21:30. En bra dag!

Ni som är från Göteborgstrakten och som är intresserade av att höra detta och delta i diskussionen om "Klass 9A" ska absolut klicka er fram på vår nya hemsida www.rektorsakademien.se och anmäla er till nätverksträffen 5/5.


Nu ska jag strax till Nyköping för att hålla föredrag för skolledare, politiker och lärare.

Saturday, April 19, 2008

Nyheter om skola :-D

"- Skolorna måste tänka om och inse att de har en chans att få den etiska och juridiska diskussionen rakt in i klassrummet tack vare att det händer hemska saker."
Oskarshamnstidningen Barometern 18/4

Elza Dunkels om att mobbing är mobbing om än i nya kläder. Resonemanget rör att det inte är någon ny mobbing bara att den nu också har en ny arena att verka inom. Detta borde enligt Elza skolorna utnyttja i större utsträckning. Klok forskare det där. Beställ hennes avhandling direkt och läs.

"Om man lyssnade så där lagom noga på finansministern så var det lätt att bli glad. För allt som vi på handelskammaren tycker är viktigt, ja det skall regeringen satsa på. Forskning, skola, sysselsättning, infrastruktur…"
Västsvenska Handelskammaren 18/4

Anders Källström på Västsvenska Handelskammaren recenserade Anders Borgs vårproposition, dessutom via video direkt på hemsidan. Han noterade att regeringen vill satsa mer på skola och forskning men att man inte ville precisera hur mycket. Man kunde ana en kritisk ton i videon.


"It's not immediately obvious when the school day starts at Kunskapsskolan Nacka, in a suburb of Stockholm. Students drift in at around 8.30. There are mobile phones on the table and iPods plugged into ears but no timetable, no set lessons and little sense of a traditional classroom. It's like a Swedish version of Summerhill, the progressive school where pupils are allowed to opt in and out of classes according to their mood. But beneath the apparent chaos is a highly structured plan."

Education Guardien 14/4

Ja vår fristående skolkoncern Kunskapsskolan går på export till England. Inte så konstigt egentligen kanske eftersom Britterna tittat på svensk läroplan och tänkande kring lärande i många år. Bäst de passar på nu så länge den är hyfsat intakt :-D
Hur det går jag det får vi se framöver, och namnet? KnowledgeSchool? Ja Magistern har bloggat om detta också.

"Sjöparksskolan provar ett nytt grepp framför att hålla ordinära föräldramöten.
Det blir ett så kallat frågeforum för föräldrar och vårdnadshavare i form av en paneldebatt, där representanter från skola, skolhälsovård, sjukvården, överviktsteam, polis, socialtjänst, föräldrar mot narkotika, och ungdomsmottagningen finns på plats."
Norrländska Socialdemokraten 18/4

Intressant upplägg tycker jag. Formen för kommunikation mellan skola och föräldrar har all anledning att utvecklas.

Wednesday, April 16, 2008

Premiär för ny hemsida !

Just nu i denna sekund gick vår nya hemsida upp på www.rektorsakademien.se

Tack till web-byrån Britny som gjort ett enastående jobb med struktur och grafisk form tillsammans med Anders Lierud på Trent som står för vårt varumärke.
Vi är väldigt glada över denna nya sida som kommer underlätta arbetet framöver jättemycket. Välkomna in i värmen :-)
På sidan finns nu en hel del nyheter:

Film på förstasidan
Särskilda sidor för podTV och podRadio
Lediga skolledartjänster på förstasidan
Framtidsbyggarna
Fredrikbloggen.se på första sidan som RSS-feed
Smartare anmälningsformulär
Nätverkssidor för Stockholm, Skåne och Västra Götaland
Projekt & Forskning
Nyheter på Rektorsakademien
Aktuella evenemang andra särskilt viktiga happenings
Beställning av böcker etc
Medlemsanmälan Guld Medlem

:-D

Tuesday, April 15, 2008

Hultsfred, Google och Klass 9A :-D

Nätverksträffen igår på Berns blev en riktigt trevlig kväll att minnas. Ni som inte anmält er till Helsingborg och Göteborg bör göra detta genast på www.rektorsakademien.se Det blev ett härligt mingel i pausen som gav besökarna en extra boost och nya kontakter, men framförallt imponerades vi av Putte Svensson (Rock City), Maria Göth (Google) och Tomas Axelsson (Svt:s Klass 9A).

Putte Svensson berättade om hur det gick till att som 15 åring starta musikfestival i småländska Hultsfred. Avgörande kunskaper från skolan var elevrådet, skolcafeterian och tyskalärarens mans 50 års-fest. För att lyckas som entreprenör krävs magkänsla (=omvärldsanalys), rocka fett (=marknadsstretegi) och skapa cred (=trovärdighet). Ett avslutande råd var “Håll korpluggarna öppna och kill your darlings!”


Angelica Hedin samtalade med Maria Göth om bl.a "Do no evil", en av Googles grundfilosofier och varför Google som i Sverige bara har 50 anställda hamnar i topp på Universums undersökning av favoritföretag att jobba i. Marias råd till skolan är; ha ett väldigt stort förtroende för eleverna men ställ också stora krav.

Tomas Axelsson berättade om hur tv-programmet Klass 9A kom till och tog form. Förhoppningen med serien var att belysa skolan ur ett annat perspektiv, att tittaren ska få en känsla av hopp och empati. Att skapa ett program om skolan som tittaren vill följa, inte något man bör följa. Men även att få igång debatten om skolan ur en ny vinkel, att lyfta fram lärarens betydelse för elevernas lärande. SVT hade hopps på 400 000 tittare men varje program drar en imponerande miljonpublik för varje avsnitt.


Heja Rektorn-priset gick till den framgångsrike rektorn Gabriella Ekström, Stordammens skola Uppsala, för sitt stora engagemang för sina elever. Gabriella har också skrivit en bok med titeln "Jag är bra och du är bra...så är det bara". En spännande titel på en bok om att lyckas i skolan och livet generellt. Rekommenderas!

Sunday, April 13, 2008

Kunskap och glassbilar

Detta med kunskap och lärande är verkligen spännande. Och kunskap vi fått med oss i unga år har ofta en tendens att sitta kvar rätt länge känns det som. Ja inte allt men en del i alla fall. I dag när vi åt brunch hos en kollega så berättade en brunschgäst (avslöjar inte vilken) en våldsamt rolig historia som vad jag förstod var alldeles sann och handlade om en person i brunschgästens bekantskapskrets.

Det var nämligen så att en sommardag så kom glassbilen med sin säregna och i mina öron rätt irriterande ljudlogotype inkörandes i området där personerna bodde och personer i gänget beslöt sig såklart för att köpa glass. Sagt och gjort, folk började leta efter pengar för att ge sig av till den blå tutande bilen fylld med härlig glass. Plötsligt säger en person i sällskapet, här kallad 30 åringen":

"Nej hörni vänta nu lite...den där ljudsignalen betyder ju att glassen tyvärr är slut, det vet ni väl???"...

Sällskapet stannade upp i sitt pengaletande och bara stirrade lite osäkra på om de hört rätt:

"Va?"

"Ja det lärde mina föräldrar mig för jättelänge sen".


Vad som sedan sades förtäljde inte hsitorien men vi som satt vid brunschbordet i förmiddags satte i alla fall baconet rejält i halsen och kunde knappt sluta skratta åt denna dråplighet på temat "long term learning".

Sensmoralen får ni fundera ut själva...

Fortsatt trevlig söndag....

:-D

Saturday, April 12, 2008

Skola, Nyheter, Lördag och Comments :-D

Jag tänkte försöka ägna lördagar åt att förmedla kortare nyheter och ge lite personliga kommentarer på dessa. Ambitionen är inte att täcka hela skolans bevakningsområde, det är såklart omöjligt. Jag tänker helt enkelt lyfta saker som av någon anledning intresserar mig. Ytterst är syftet att att låta er som återkommer som läsare av min blogg få del av den nyhetstjänst jag har, FindAgent. Findagent är en nyhetstjänst på nätet där du kan prenumerera på de nyheter inom något specifikt område eller helt enkelt bevaka vad medierna skriver om tex skola, arbetsliv, forskning etc.

Vi får se hur det går och om det uppskattas av er.


Entreprenörskap måste bli en självklar del av undervisningen, kanske redan i årskurserna 8–9.
Centern uttalar sig i Blekinge läns tidning

Problemet med hela diskussionen om entreprenörskap tycker jag är begreppet som sådant, entreprenör. Få i skolan är bekanta med vad det är trots 15 års bubblande om dess vikt. En undersökning som Nutek gjorde för några år sedan bland lärarstudenter visade att de inte förstod vad enpreprenörskap hade med skola att göra, "entreprenörer är ju sånna som arbetar med byggmaskiner". Att prata entreprenörskap i skolan är kanske inte helt självklart. Ett nytt begrepp borde myntas, eftersom grundmeningen är viktig för oss alla.


- Belöningsforskningen visar att människor riktar in sig efter belöningen och gör ett sämre jobb. Belöningen blir det viktiga. Energin läggs på att uppnå belöningen med så liten insats som möjligt. I skolan leder det till ett ytinriktat lärande.
Lärarnas tidning

Debatten om betygens funktion i skolan rasar vidare. Olika forskare har olika resultat. Vi blir inte klokare av detta som det verkar. Bättre kanske att fokusera på lärandeprocesserna och didaktiken framöver. Lärarnas pedagogiska och didaktiska färdigheter är något att konkret utveckla, betygssystemen och om de skall finnas har tydligen rätt liten relevans. Hade de haft stor relevans hade forskningen antagligen varit mer tydlig i frågan.

Eleverna blir färre men friskolorna fortsätter att bli fler. Kommunens utbildningsdirektör Matz Nilsson undrar hur de ska överleva.
– Det kommer bli väldigt, väldigt svårt, säger han.
Skånskan

Ja visst har Matz helt rätt i att det är en risk att starta friskola och särskilt nu när elevunderlaget sjunker på grund av minskande barnkullar. Men samtidigt är det ju lika utmanande för de kommunala skolorna på flera sätt. Dels riskerar även kommunala skolor på sikt nedläggning i kommuner där man inte tar upp konkurrensen med friskolor ordentligt. Dels så pekar matz på en omständighet som stör fokus i kommunal skola, dvs när friskolan läggs ned skeppas eleverna till den kommunala. Sett utifrån grupputvecklingsteori så stör detta gruppens inre processer mycket. Det blir rätt så rörigt, det kan många kommunala skolor vittna om. Men när elevkullarna ökar kommer de rätt rustade att också få de största resurserna. Tänk alltså långsiktigt och följ de olika kullarnas utveckling.

Eva Taflin började som obehörig lärare och fick ofta klasser med omotiverade elever...I sin doktorsavhandling har hon samlat in material från fyra klasser i två högstadieskolor i länet under tre år och kompletterat med intervjuer.....Hon kallar det en vänlig maktutövning.
- Det är ett sätt att utöva makt genom omsorg, ett slags ordningsverktyg som får eleverna att själva vilja det som är nödvändigt för att skolans normer ska fungera. Och vill man förändra något måste man se hur de här mönstren skapas, betonar hon.
Dalademokraten

Skolportens forskningssatsning fortsätter sitt viktiga arbete med att belysa vikten av verksamhetsnära forskning. Eva Taflin och Åsa Bart-Holdsson fick pris för mest inspirerande avhandlingar inom skolans område. Återigen visar forskningen att pedagogens förmåga att på kreativa sätt skapa inre motivation hos eleverna är avgörande viktigt för lärandet.
I motiveringen betonar juryn att forskningen kommit något på spåren som har betydelse och kan få ännu större betydelse i framtiden. Juryns motivering antyder att det kan få större betydelse i framtiden, en retoriskt garderande underdrivt skulle jag vilja säga. Det har alltid varit viktigt med att finna inre drivkrafter och det kommer absolut få ännu större betydelse ju längre in i det nya samhället vi kommer...

Chatta, spela dataspel, söka information på nätet, lyssna på engelskspråkig musik, titta på film. Engelska är ett språk som dagens barn och ungdomar ständigt möter på sin fritid. Men vilken plats har informationstekniken i skolans språkundervisning?
Datorn i Utbildningen

Ja det kan man fråga sig? Jag tror att den kommer att ha allt större betydelse ju längre in i 2000-talet vi kommer. Jag ser ingen annan väg faktiskt. När boken infördes för hundratals år sedan var mänskligheten först väldigt kritisk till detta fenomen med läsning. Att folk satt och stirrade in i en bok istället för att umgås. Historien upprepar sig. Om 10 år har hälften av Sveriges kommuner en dator till varje elev och varje pedagog. Vi arbetar därför inte nödvändigtvis dramatiskt annorlunda men vi är på våg mot nya lärmetoder. De kommuner som inte har detta kommer att allt mer framstå som att de "halkat efter" och kompetensklyftorna växer. Därefter kommer staten förmodligen att subventionera datorer för varje elev, dvs det kommer att öronmärkas inom ramen för finansieringen typ "digitala skolpengen".

:-D

Thursday, April 10, 2008

Putte Svensson, Google och Klass 9A

På måndag kväll 17-20 har vi nätverksträff igen på Berns i Stockholm. 230 skolledare har anmält sig och det är därmed fulltecknat. På programmet står grundaren av Hultsfredsfestivalen Putte Svensson, Thomas Bergbom från Google och sist men inte minst Tomas Axelsson fd Strix som visar några klipp och berättar om TV-programmet klass 9A.

Innan pausen delar vi ut priset "heja rektorn" till en skolledare som vågar pröva nya mått och steg.

Kvällens värdar är undertecknad och rektorn Angelica Hedin.

Upplägget ser sedan nästan likadant ut den 21/4 på Filmstaden i Helsingborg och 5/5 på Bergakungens sal i Göteborg. Ni som inte anmält till dessa evenemang men som är sugna gör klokt i att anmäla er så snart ni kan på www.rektorsakademien.se

Evenemangen som vi erbjuder är alltid gratis ! Kom och mingla och knyt nya kontakter och lyssna till nya idéer tillsammans med andra nyfikna. Lärare och skolledare är välkomna.

Monday, April 07, 2008

Oneeighty har gått igång.... :-D

Nu har äntligen piloten för projektet Oneeighty (www.oneeighty.se) gått igång. Eleverna har sina bärbara datorer med mobila bredband och pedagogerna jobbar på med introduktionen för dem så att de förstår helheten så fort som möjligt. Det känns fantastiskt roligt att se och höra dem kommunicera. Just nu fokuserar vi på att utveckla arbetet med vår egen Wiki, som vi valt att låta piloten kretsa kring.

:-D

Saturday, April 05, 2008

Hyper Intressant :-D

En ny utmanande KY-utbildning har startat i Stockholm. Med 12 år på nacken i Karlskrona flyttar nu Hyper Island med en filial in i Stockholm. Sedan ett drygt halvår är Mattias Hansson VD på Hyper Island och det är med förväntansfulla steg jag tar mig ut till Telefonplan för att besöka deras lokaler och se vad de hittar på. Mattias stötte jag ihop med första gången 1998 på Icon Medialab-tiden. Mattias sysslade då med nya medier och publishingfrågor, bland annat var han involverad i torget.se med nuvarande informationschefen på 3 Erik Hörnfeldt. Innan dess drev de klassikern Z-magazine.

Ett par år senare när jag var rektor i Botkyrka jobbade Mattias som VD på tv-produktionsbolaget Jarowskij Media och jag minns att jag var ute i Frihamnen och pratade med honom om en reality-serie på TV kring skolan men det blev inget inget av med det, Mattias förstod inte riktigt vad jag menade just då. Fast jag tjatade tills han fick skavsår i öronen. Inga som helst argument bet. Jag minns att jag skakade på huvudet när jag gick därifrån och tänkte

"varför fattar han inte att skolan är det viktigaste som finns?"

När jag för en tid sedan hörde att Mattias blivit VD för Hyper Island blev jag glad, för Mattias hansson är en utvecklingsorienterad entreprenör och igångsättare av stora mått. En sådan som behövs i skolvärlden.

Först vill jag säga att jag inte har några personliga kopplingar till Hyper Island av något slag, jag har följt deras utveckling med nyfikenhet på distans sedan start. 1998 träffade jag en av deras elever i ett TV-program om Internet och blev redan då förbluffad över deras sätt att arbeta. Hyper Island är ett starkt varumärke med en otroligt väl genomarbetad pedagogisk idé och process. Resultaten är alltid i världsklass och 100% av de som går igenom utbildningarna får jobb närmast innan de är klara. Nyckeln är att de har en kunskapssyn och koppling till verkligheten som tyvärr är helt unik. Vi pratade om det igår Mattias och jag därute på Telefonplan i deras lokaler.

Alla skolor borde ha denna kunskapssyn och Hyper island delar gärna med sig av sina metoder, deras sätt att jobba bygger på "Open Source" till skillnad från många andra skolor som är rädda för att visa upp vad de gör. Men det enda som betyder något i botten när det gäller konkurrens är långsiktig kvalitet och vad som kommer ut i andra änden, dvs RESULTAT. De fyra första veckorna innehåller inte vad vi menar klassiskt lärande utan lite förenklat rör det sig om UGL, Teambuilding, värdegrundsarbete, en hel veckas regelutarbetande och processträning. Det betyder att de har en elevgrupp som sen är sammansvetsad och målinriktad från start, och där sitter stora delar magin.

Ni som har möjlighet bör kolla in Hyper Island och se vad de gör. De släpper en del nyheter under nästa vecka också. Så håll korkisarna öppna. Det kan hända att de kan lära er en massa nyttigheter och klokskaper.

Själv tycker jag att det är hemskt roligt att Mattias Hansson tagit klivit in i skolfrågorna, han är varmt välkommen :-D

Thursday, April 03, 2008

Angus King på Innovativa Unga

Igår när jag höll föredrag på konferensen Innovativa Unga i Nacka hade jag förmånen att få lyssna på Angus King, den oberoende guvernören i den Amerikanska delstaten Maine. Angus är guvernören som förändrade ett helst skolsystem i en delstat väldigt lik Sverige på många sätt. På Innovativa Unga gjorde han bland annat en recension av den otroligt fascinerande boken "The World Is Flat" av journalisten och Pulitzer-pristagaren Thomas L. Friedman.

En bok jag verkligen kan rekommendera er att läsa, den finns som textbok men även som ljudbok för er som är intresserade. Beställ textversionen här. Ljudboken vet jag för närvarande inte var den finns att få tag i. Hinner inte googla på det åt er just nu...kanske återkommer...

Angus talade också om delstaten Maines satsning på en dator till varje elev sett utifrån det självklara resonemanget om att den som lär sig hantera redskap för att öka sin tillgänglighet till information är de som kommer att ha bäst förutsättningar till kreativitet och idéskapande. I delstaten Maine har samtliga elever, ca 40 000, en bärbar dator och samtliga pedagoger, ca 4000, var sin bärbar dator. Ett djärvt och mycket begåvat drag av någon som bara några år tidigare invigt sen hemstad första hemsida utan att då inse vad webben skulle göra med synen på världsutvecklingen och dess ekonomi.

Jag är naturligtvis benägen att hålla med om detta med att tekniken förändrat förutsättningarna för skolan, trots att skolans kultur många gånger inte förstått i verkligen utsträckning. detta är ett område som ligger mig varmt om hjärtat sett både utifrån skola men även samhällsutveckling och näringsliv. Datorn är naturligtvis ett lika självklart verktyg som pennan för att kommunicera och få fatt information i ett modernt samhälle. Det gäller tex att tidigt lära sig skapa, sovra och källkritiskt granska och värdera innehållet på tex internet och sen dra nytta av det i sitt lärande och framtida försörjning.

Som skola, stad eller till och med land är detta antagligen en av de enskilt viktigaste förutsättningarna för att klara sig i globaliseringen.

The survival of the fittest innebär ju i praktiken "den som är bäst på att anpassa sig till förändring". Inte nödvändigtvis den som är starkast, inte ens i naturen. Nej anpassning till förändring och förmåga att utnyttja det är ett bättre sätt att se på saken tycker jag. Resonemanget likkar väldigt nära devisen

"bättre att göra rätt saker än saker rätt".


Angus körde också en liknande metafor som jag själv gör kring tex fenomenet "datasal", nämligen det att ingen skulle antagligen tycka att det är särskilt fiffigt att man i en skola inrättar särskilda "pennlab" eller "pennsalar" med 30 pennor dit man kan gå med eleverna en gång i veckan 40 minuter för att skriva. Och där det naturligtvis förbjuds att spela luffarschack på rutat papper.

:-D