Monday, January 19, 2009

Omvärlden påverkar oss...

Detta år hade tvi två träffar i London, en för skolledare och poedagoger och en riktad till förvaltningsnivå. Sammanfattningsvis så blev båda träffarna lyckade innehållsmässigt men torsdagens lokal brast i det att en del som stod längst bak hade svårt att höra. Det var väldigt tråkigt, men vi lär oss till nästa år.

FREDAG 16/1
Fredagkvällens träff för förvaltningspersonal gick på temat Öst möter Väst och de som kom fick höra en rapport från min Kinaresa och slutsatser dragna från den. Bland annat lyftes det att globaliseringen nu på allvar börjar sätta sina spår i världsekonomin och att vi därför bör räkna med fler och starkare finnanskriser och konkunkturer. Det vi ser nu är en början på en ny världsekonomisk fas enligt många ekonomer. Till detta skall då läggas att Kinas och övriga Asiens utveckling spelar stor roll för var produktion och initiativkraft har sitt nya centrum och att detta spelar roll för hur vi förbereder våra barn ungdomar för sina liv. Här spelar det roll att vi tänker i nya pedagogiska banor och att vi verkligen utvecklar oss alla i kreativitet och idéskapande.

Efter minglet så bjöds det på ett intervjusamtal på scenen som leddes Ove Lidström Apple och Cecila von Schedvin Rektorsakademien. Personerna som stod i fokus var Dan, student från USA, och Juliet Hong Yu, från Kina. Samtalet kretsade kring skillnader och likheter mellan Amerikansk och Kinesisk skola. De båda konstaterade att den bästa skolan var den som lät deras båda styrkor sammansmälta till en och där kreativitet och eget initiativ sattes i centrum. Samtalet rörde också de framtida utmaningar som den yngre generationen står inför, ekonomiska som miljömässiga. Detta var mycket uppskattat av deltagarna.

TORSDAG 15/1
Torsdagkvällens stora nätverksträff i samband med mässan BETT i London för sammanlagt 360 personer med särskilt intresse av det nya lärande.

I år höll vi till på en av världens största Apple Store men tyvärr var lokalen inte anpassad för så mycket folk och många hade därför svårt att höra det uppskattade innehållet:

Elisabeth Hellerström från MTV Networks inledde med att gå igenom deras senaste världsomspännande undersökning kring ungdomars välmående och särskilt kring vad som stressar dem. Främst handlar det om att få en bra utbildning och ett bra jobb i framtiden. de tycks inte ha så stor framtidstro vilket naturligtvis är oroande. Hennes budskap är att vi måste göra vad vi kan för att minska deras oro och för att hjälpa dem fram i livet. Här krävs kreativitet. Därefter fortsatte Elisabeth med en studie kring hur svenska ungdomar uppfattar skolan och sina lärare. Det visade sig bland mycket annat intressant att, i likhet med Skolverkets egna mätningar, att svenska elever (90%) trivs väldigt bra i skolan och ser upp till sina lärare. Det betyder att förutsättningarna är goda i svensk skola för att göra något åt framtiden i det globala samhället.

Därefter samtalade undertecknad med Juliet Hong Yu från Kina. Samtalet rörde hur det är att gå i skolan i Kina och vilka drivkrafter som finns hos kinesiska elever.

Som avslutning redogjorde Cecilia von Schedvin för utvecklingen i Asien när det gäller IT i undervisningen. Man kan konstatera att Asien i många stycken kommit längre än oss i utveckling när det gäller att faktiskt utnyttja IT i undervisningen och utbilda sina lärare trots att Sverige har bättre förspänt gällande infrastruktur. Cecilia lyfte särskilt fram Malaysia som exempel på strategiskt politisk medvetenhet i fråga om IT för skola. 1996 startade Smart School Project som givit landet stort försprång i hur man faktiskt får lärare att ta till sig IT och som därmed förändrat synen på lärande och val av metoder. Även Kina togs upp som sedan 1999 infört en skolreform med bland annat ny läroplan där IKT ingår i landets lärarares utbildning plus i en omfattande kompetensutvecklimg av samtliga aktiva lärare.

No comments: