Saturday, January 31, 2009

Dagens läroplanscitat 77

När jag började blogga för några år sedan så kändes det väsentligt att ofta återkomma till vad som står i Lpo94. Det var nu ett tag sen jag gjorde det. Men här kommer ett litet men väl så viktigt grundläggande tema i läroplanen, demokrati och delaktighet.

"Kap 1: Rättigheter och skyldigheter
Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till infl ytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. "
Lpo94

Om man läser detta så känns det som en självklarhet att elever skall erbjudas riktiga möjligheter att få delta i val av, planering av, genomförandemetod och utvärdering av lärandeprocessen.

Varför är det då så att huvuddelen av all undervisning i Sverige sker helt på basis av vad skolornas rektorer och lärare bestämmer är viktigt gällande innehåll och arbetsmetod? Hmmm för att de har utbildning av vad som är relevant? Njae....det är sant att de har utbildning i vad som kan vara relevant. Men poängen är att de just genom att de vet det och behärskar lärandets magi kan låta eleverna styra innehållet och ändå se till att de tar sina individuella vägar mot kunskapsmålen.

Låt oss se på vad det finns för definitioner av ordet delaktighet:

”Aktiv medverkan eller medansvar”.
Svensk Ordbok 1996

”de som är berörda av en fråga får möjlighet att ge sina synpunkter, och att dessa synpunkter beaktas i samband med att frågan hanteras”
Dilschmann, Falck & Krafft, s.43, 2000

...delaktighet som en hierarkisk process i vilka de berörda av en viss fråga har inflytande i olika stor utsträckning beroende på yttre och inre förhållanden.
Ledarskap och delaktighet Carina Kjellgren & Adéle Larsson (Uppsats LiU)

Det betyder att undervisning där innehåll och metod väljs av enbart huvudmannen strider mot läroplanens intentioner. Och följaktligen så måste ansvar och befogenheter att fatta beslut om vilket innehåll och vilka metoder eleverna har att välja mellan ligga hos rektorer och ytterst hos det enskilda arbetslaget av lärare. Det kräver ett delegerat ledarskap som ger medarbetarna både ansvar och befogenheter. Ett modernt ledarskap.

Annars faller ju intentionen i läroplanens platt till marken. Syftet var ju att på ett vardagligt sätt låta eleverna under sin skoltid förstå och tillämpa den demokratiska processen.

:D

No comments: