Friday, May 30, 2008

Dagens läroplanscitat 63

Dagens läroplanscitat kommer sig av den diskussion som den senaste tiden ägt rum med tanke på nya betygssystem och gymnasieutredningar m.m. I denna debatt har jag ofta saknat kopplingar till läroplanen och vad som reglerar tillämpningen i praktiken. Därför klistrar jag in lite här som det finns anledning att fundera/diskutera på olika sätt. Trevlig läsning för er som aldrig sett det hela nån gång :-D

2.5 BEDÖMNING OCH BETYG

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier.

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev
• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och
• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande
till kraven i kursplanerna.

Riktlinjer
Läraren skall
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna,
• i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och
• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.

Läraren skall vid betygsättningen
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen,
• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen,
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid
beakta hela kursen.

Trevlig helg !

:-D

No comments: