Friday, June 08, 2007

BO, Metta och betygskriterier...och lite stöveltramp :-)

Barnombudsmannen Lena Nyberg kräver av regeringen att man i skollagen skärper ansvaret hos kommuner och skolor gällande betygskriterier och i praktiken att betygen ska kunna omprövas om man anser sig blivit felbedömd.

"Det är dags att ge elever i grundskolan och gymnasiet möjlighet att kunna ompröva sina betyg. Det är en allvarlig brist i rättssäkerheten att den möjligheten inte finns i dag. Elever riskerar att inte våga uttrycka sig fritt i skolan om de tror att följden kan bli sänkta eller låga betyg. Kriterierna för betygssättning behöver bli mer kända bland eleverna."
DN 8 juni 2007

Naturligtvis skall man kunna ompröva sitt betyg man fått, i den meningen att betygssättande lärare måste kunna styrka sin bedömning på ett trovärdigt sätt.

Vidare anser BO att elevernas inflytande måste säkerställas och ökas i kommande skollag. Det kan jag också hålla med om.

Metta Fjelkner, ordförande på LR, låter sig inte vänta många timmar innan hon på sin hemsida försöker använda BOs argument som språngbräda för egna idéer om omprövning och "obehöriga" lärare. Detta vedervärdiga begrepp som hon tidigare lovat byta till "outbildade" vilket närmast sätter upp ännu starkare murar mot all annan kompetens än den som hennes medlemmar skall ha. Hon menar att det endast genom lärarauktorisation (dvs stänga ute all annan kunskap och erfarenhet än den godkänd av henne) för att kunna ompröva betyg och att bara de auktoriserade bör få sätta betyg eftersom övriga inte kan bryta ner betygskriterier utifrån målen.

Hmmm...De flesta av oss med insyn i verkligheten vet att den lätt snedvridna och tjatiga Fjelknerretoriken knappast håller då det är allmänt känt att det även bland lärare som genomgått lärarutbildning saknas betydande kompetens i att betygsbedöma.

Det saknas hos dem som genomgått lärarutbildning i tider av äldre läroplaner där målstyrning ej var rådande, och där en helt annan kunskapssyn var rådande. Men även hos dagens eftersom betygsbedömning knappt inte finns på schemat. Därefter går hon ett steg ytterligare mot förstatligande av skolan genom att föreslå nationella enhetliga betygskriterier i stöveltrampsanda. Nationella detaljbetygskriterier låter mycket märkligt i mina öron och man får hoppas att detta inte minskar lärarnas möjligheter att själva välja både stoff och pedagogiska metoder.

Men Metta kanske vill införa en enhetlig pedagogisk metod också så att alla elever får exakt samma undervisning från norr till söder oavsett förkunskaper och individuella behov?

Glad Sommar Helg :-)

Fler boggar om:

No comments: