Monday, March 24, 2008

Dagens Läroplanscitat nr 76 (eller nåt i den stilen)

God miljö för utveckling och lärande
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap om ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Lpo94 Kap 1. Skolans värdegrund och Uppdrag

3 comments:

Lenox said...

Jag tror inte att man får ett bra klimat med hjälp av hot om bestraffning eller sänkta betyg. Jag tror att det handlar om värdegrundsfrågor över lag och att skolan just nu speglar klimatet som råder i resen av samhället.

Då och då se man exempel på skolor där man börjar lyckas med klimatet (tex Hjälboskolan i gbg-trakten med hjälp av Monroe-metoden har jag för mig)och då kanske i förlängningen även studieresultaten?

Jag tror också att kunskap är ett vidare begrepp i dag än vad det var tidigare, för viktigare idag är väl att kunna hantera och sålla i informationsflödet.

Det är så oerhört svårt det där med klimat och med kunskap eftersom jag tror att det går hand i hand många gånger.

Jag ska nog fundera mer innan jag skriver resten av min tänkta kommentar.

på återseende.

Anonymous said...

Som lärarstudent så har jag haft möjlighet att fundera en del över just denna del i läroplanen. Jag kan finna det en aning anmärkningsvärt att det står att personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet. Jag är lite osäker på vad som egentligen menas med detta. Det är ju inte så att man är helt omedveten om att hemmet inte alla gånger är någon trygg plats där någon självkänsla har möjlighet att växa. Intentionen är som vanligt fin, men den motsvarar tyvärr inte krass verklighet, speciellt inte nu när siktet är inställt på en likvärdig utbildning. De olika förutsättningarna är redan allför stora när eleverna börjar skolan för att skolan ska kunna spinna vidare på dem utan att problematiken som uppstår blir att det inte är/blir en likvärdig utbildning...speciellt inte om ubildningen/skolan förutsätter att vissa egenskaper redan är grundlagda i hemmet.

Unknown said...

Marie: jag tolkar det som att tryggheten grundläggs i hemmet (god eller dålig) men att vi inte får glömma bort att skolan har en viktig del i att skapa trygghet för individen, och att vi måste jobba särskilt för det. I mycket handlar det om hur vi bemöter och agerar. En trygg skola kan vara skillnaden mellan total otrygghet och någoti livet som är tryggt att hålla fast i för eleven. Skolan kan inte ersätta grundtryggheten hemifrån men ändå fungera kompensatoriskt i någon mån.
Sedan är ju grundförutsättningar för elevens skolarbete förstås olika, som du säger, men tryggheten kanske ändå kan ses som en sak för sig (även om den självfallet påverkar studieresultaten). Med respekt tror jag man kommer långt med både trygghet och studieresultat. /Janis