Friday, August 10, 2012

Tempen på rektorer i Sverige

För halvår sedan kom det ut en rapport från Skolinspektionen som handlade om hur det är ställt med de svenska rektorernas ledarskap. Man har granskat 30, av totalt cs 8000, kommunala och fristående skolors skolledarskap och funnit följande:
  • 30 procent av rektorerna utövar ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap.
  • Hälften av rektorerna behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet. De måste förtydliga sin roll och sitt ansvar för skolutvecklingen.
  • Drygt hälften av rektorerna önskar ytterligare stöd från huvudmannen. Vanligast är att rektorn vill ha hjälp med administration.
  • Flertalet huvudmän behöver i dialog med rektorerna säkra förutsättningar för rektors ledning av den pedagogiska verksamheten. Huvudmännen måste undersöka hur arbetet kan utvecklas för att ge stöd till rektorerna.
30 rektorer av 8000 är ju möjligen en något för liten urvalsgrupp, men man får väl lita på (!) att en myndighet har koll. Resultatet betyder i praktiken att skolinspektionen menar att 70 procent av rektorerna i "svensk skola" inte har ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap, eller om man så vill ledarskap i all sin enkelhet. Att 70% av den brister i sin huvudsakliga rollfuktion.

Om det stämmer så har vi kanske svaret på varför svensk skola har upplevt en del problem med att ta steget in i "samtiden".

Nu vet jag att det inte är så överallt, det finns en uppsjö av fantastiska rektorer, men tyvärr var de inte en del av urvalet i denna studie. 

Det som dock är än mer  intressant med studien är hur man resonerar kring pedagogiskt ledarskap, man beskriver det som ett begrepp med många olika tolkningar. No shit!

Med pedagogiskt ledarskap menar Skolinspektionen:
"Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat."

Inte direkt glasklart...lite mumbojumbo i min bok....men ok. MEN det är högintressant med en definition av ett ledarskap som inte innehåller det direkta ordet "leda" utan istället om att "tolka målen samt beskriva aktiviteter".... Alltså inte att leda och fördela arbetet för att "få till" processer mot ökad måluppfyllelse utan det räcker tydligen med att tolka och beskriva. 


Nä skolinspektionen, det där räcker inte på långa vägar om vi ska få svensk skola att ta mått och steg för att röra sig mot inte bara en framtid utan specifikt nutid och samtid.

Patetiskt...och lamt....

Håll i hatten...No comments: