Friday, February 10, 2006

Ny lag mot mobbing

Den 1 april sjösätts den nya lagen som ger föräldrar rätt att stämma skolan för mobbing om skolan inte aktivt får bukt med det eller anses gjort tillräckligt. Rektor skall i den nya lagen göra stora insatser för att aktivt motverka mobbing och alla skolor skall ha en plan för likabehandling.

Lagen, inte dess intention att ta bort mobbing, är problematisk ur ett par hänseenden.

För det första är det statliga direktiv som går förbi kommunen som huvudman för skolan rakt ned på Rektor. Detta är problemtiskt eftersom det är kommunen som är huvudman och skadeståndsskyldig. Häri finns en brist. Vill man med lagen ha en mer aktiv skolledning i denna fråga måste man nog göra rektorn själv som huvudman först och tillika ansvarig som dess chef.

För det andra finns det en risk med att lagen snarare ökar konflikten mellan kommunen och föräldrarna, dvs skolan och föräldrarna. Detta är problematiskt eftersom det i läroplanen bygger på att skolan och föräldrarna skall samarbeta för att exempelvis lösa konflikter och mobbing etc. Risken är ganska stor nu att parterna i mobbingfall snarare ökar distansen mellan varandra.

Det är också så med mobbing att det mesta försigår helt i skymundan och i många fall (de flesta) är det extremt svårt att upptäcka förens det faktiskt är försent. Det betyder inte att skolan inte skall vara aktiv att preventivt jobba mot att förinta detta elände som mobbing medför för både enskilda och andra individer. Tvärt om !

Det bra att frågan om mobbing lyfts upp ordentligt på agendan. Mobbing mellan elever och elever men även mobbing mellan personal och elever samt mellan personal - personal. Jag frågade Inger Davidsson (kd) häromveckan om hon trodde att det finns mobbing även i riksdagen? Hon svarade att det förekommer överallt och även i riksdagen.

Varför är det så att vi alltid kopplar mobbing till ett fenomen som i första hand rör relationer elever emellan? Mobbas det på utbildningsdepartementet också kanske? Eller i regeringen?

Vem vet...

No comments: