Sunday, February 05, 2006

Dagens läroplanscitat Del 11...

...är egentligen ett skollagsutdrag och pekar på två av de viktigaste paragraferna om grundskolan. Kanske är det självklarheter men även självklarheter kan vara bra att repetera:

1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna
de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de
behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga
till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.


Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i
skolarbetet.


2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning
utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande
skall anpassas efter deras ålder och mognad.


När det gäller de två inledande bestämmelserna i Skollagen 4 kapitlet om grundskolan så pekas det på att det är eleverna som står i fokus och redan i 2 paragrafen tydliggörs lagstiftarens intentioner med skolan, att ge eleverna känsla för delaktighet och inflytande.

Givetvis får man inte tolka detta som att eleverna skall planera utbildningen själva eller att det är de som skall "bestämma". Det är tydligt att skolan och läraren styr i egenskap av professionell yrkesman/kvinna men, och det är det viktiga, eleverna skall vara med i processen hela vägen gällande utformning av undervisning. Detta plockas sedan upp hela vägen i både grundskoleförordning och läroplan.

Den stora frågan är hur detta efterlevs ? Den andra frågan är hur detta följs upp ? Den tredje frågan är varför det eventuellt inte efterlevs? Den fjärde frågan är varför inte elevens delaktighet och inflytande är lika viktigt som lärarnas krav på delaktighet och inflytande gentemot skolledningar och skolledningens krav gentemot förvaltning?

Jag menar att det är klart märkligt att lagen inte efterlevs, vilket nog de flesta håller med om. På sina håll fungerar det säkert bra med generellt sett inte. Kan det vara så att lagtexten är så öppen för tolkning att man i stort sett kan göra vad som helst och sen kunna påstå att man efterföljer lagen. I så fall borde lagtexterna förydligas och ansvaret kopplas starkare till professionerna skolledare och lärare.

1 comment:

Bengt said...

"ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet." Det är få skolledare och lärare som ser till att man använder IT i undervisningen...

Trots att man nästan inte kommer undan IT på någon arbetsplats idag.

Antingen får man göra om skollagen eller se till att den efterlevs...Det är alltså inte bara den del som du pekar på som inte efterlevs...