Saturday, October 14, 2006

Vidgade textbegreppet

Det råder diskussion i forskningssamhället kring detta med bilders koppling till barns och ungdomars läsande. En sida menar att bilden inte tillför något utan istället leder barnets läsande åt "felaktiga" håll än vad själva texten vill, underförstått bilden hör inte hemma i läs och skrivkulturen eftersom den stör. Den andra sidan anser att bilder spelar stor roll för utvecklandet av läsande och skrivande, inte minst i vår nuvarande kultur där berättandet har väldiga inslag av både rörliga och stilla bilder genom TV, spel, film etc....

Begreppet "vidgat textbegrepp" finns ju angivet och beskrivet i kursplanen och det borde egentligen inte vara en diskussion på nivån "good or bad" utan "självklart":

"I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen ”ett vidgat textbegrepp” som innefattar ”förutom skrivna och talade texter även bilder”. Detta vidgade textbegrepp återkommer i kursplanen, både i beskrivningen av ämnets syfte och i de mål undervisningen ska sträva mot. Formuleringarna ”litteratur och bildmedier”, ”olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade” och inte bara läsning utan även ”avlyssning, film, video etc.” pekar alla mot detta utvidgade textbegrepp."
Skolverket

Forskning vid Umeå Universitet bekräftar detta och Carin Jonsson har gjort en avhandling där hon pekar på bristen i förståelse kring kopplingen mellan bild och text.

"– Barnen kodar och avkodar oavsett om de håller på med bild eller text. De bollar spontant över planket mellan innehåll och form genom att använda sina kunskaper och erfarenheter. Att inte tillvarata den kompetensen är att gå över ån efter vatten när det gäller barnets skriftspråkstillägnande, menar Carin Jonsson"
Umeå Universitets hemsida

Min poäng här är att vi måste uppmuntra alla projekt ute i skolorna där man plockar in det vidgade texbegreppet och där man aktivt arbetar med skapande kring bild, film, skrivande, läsande inkorpererat och genomsyrande av alla ämnen i och omkring teman och projekt. Ett sätt att uttrycka det lite enklare är att sammanföra "Kulturyttringar med skoluttryngar". I alla åldrar, inte minst ända upp på universitet och högskola!

Fler bloggar om:

2 comments:

Magistern said...

Använder själv mycket bilder i mina föreläsningar/lektioner. Tycker det är både roligt och givande. Tror eleverna tycker det också. Försöker uppmuntra läs- och skrivsvaga elever att rita mer i sina arbeten eller använda befintliga bilder.

Så jag håller med dig: det borde vara självklart.

Anna B said...

Ja det borde vara självklart. Att använda sig av det vidgade textbegreppet i skolan innefattar så mycket mer än bara text o bild. Det kan vara film, powerpoint, bloggar, dans, rytmik, ljudinspelningar. Det finns så mycket hämta ifrån. Jag är bergsäker på att när så många sinnen som möjligt berörs får man en djupare och rikare erfarenhet.

Bra skrivit!