Wednesday, June 18, 2008

Oneeighty ska ge elever en framtid över internet

”Hemmasittare” eller annorlunda uttryckt ”elever som av olika skäl aktivt väljer bort den traditionella skolan” är huvudmålgruppen för Oneeighty. Målet är att finna alternativa lärformer för dessa elever. I utvecklingsprojektet formar pedagoger och elever en annorlunda och kompletterande typ av "skola" på Internet. Med starkt fokus på elevens egna intressen och färdigheter hittar pedagogerna ingångar och kopplingar till ett formellt lärande i ungdomarnas verklighet online på internet.

Efter den första testpiloten kan man redan se hur en alternativ lösning skulle kunna se ut för dessa elever.


Behovet av ett alternativ till det utbud skolorna erbjuder ”hemmasittare" har visat sig vara stort. En enkät som skickats ut till skolledare i Rektorsakademiens nätverk visar entydigt att det idag saknas alternativ bortom skollagens ”minst fem timmar hemundervisning i veckan”. Ett misslyckande för samhället menar vi eftersom dessa elever har unika talanger men som tyvärr ofta inte passar in i skolans normsystem. Men skulle man hitta nya sätt som får dem tillbaka i ”lärande” igen så skulle de skulle det ge samhället stora värden.

Många gånger har man ute på skolorna prövat alla idéer man kommit på för att få in eleverna i lärandet igen och till slut står man nästan inför uppgivenhet.


Oneeighty kommer under hösten att genomföra en andra testpilot och då skall fokus ligga på lärande, kunskapande samt bedömning av kunskap.

Med de erfarenheter vi har efter den första testpiloten så känns det oerhört spännande att gå in i fas två i projektet, och vi är helt övertygade om att vi även där kommer att blir positivt överraskade av resultaten.

1 comment:

Patrik Eide said...

Mycket bra att Rektorsakademien tar ett grepp kring detta. Även Vinstagårdsskolan diskuterar mycket kring detta och kommer att ha en flexibel grupp "Chansen" där elever ges extra stöttning under en tid för att räddas från en frånvarosituation (Risketeende). Problemet har eskalerat under senaste året och vi måste samarbeta/skapa nätverk kring detta. Lämnar ytterligare kommentarer till Åsa Sundelin.